సంప్రదింపు సమాచారం

దర్శకుడు

సాలార్‌జంగ్‌ మ్యూజియం

హైదరాబాద్, తెలంగాణ - 500002

ఫోన్ : +91 40 24576443, 24523211, 13

ఫ్యాక్స్ : +91 40 24572558

ఇ-మెయిల్ : salarjungmuseum1951@gmail.com