వెస్ట్రన్‌ బ్లాక్‌, మొదటి అంతస్తు

ఫ్రెంచ్ గ్యాలరీ